Dagisavgifter

Kostnaderna är för 1 hund per familj/hushåll.

Finns fler hundar i familjen/hushållet rabatteras priset minst 10 % för varje tillkommande hund.

Pris
Heltid upp till 5 dagar per vecka 4200 kr/månad
Dagishundar per natt måndag – torsdag 400 kr/natt
Dagishundar per natt fredag – söndag 500 kr/natt
Ingår storhelger i dagishundens vistelse tillkommer alltid 250 kr/natt

Följande dagar räknas som storhelgsdagar:

Nyårsafton, Nyårsdagen, Långfredag, Påskafton, Påskdagen, Annandag påsk, Midsommarafton, Midsommardagen, Julafton, Juldagen samt Annandag jul.

Dagisvillkor

Ansvarsförbindelse

Ägaren/kund av den enligt mottagningsbeviset avlämnade hunden, försäkrar att ovan lämnade uppgifter är riktiga och godkänner angiven vårdkostnad, förbinder sig vidare att senast vid hundens avhämtande erlägga uppkomna vårdkostnader jämte eventuella veterinärkostnader och medger att hunden får utgöra säkerhet för dessa. Avhämtas inte hunden inom tre dagar efter överenskommen tid eller efter anmodan, utgår därefter vårdkostnad med dubbelt belopp. Avhämtas inte hunden inom 14 dagar efter det anmodan därom sänts i rekommenderad försändelse till under- tecknad ägare/vårdnadshavare, har pensionatet rätt att förfara med hunden på sätt som synes bäst för täckande av uppkomna inackorderingsavgifter och andra kostnader. Inackorderingsinnehavaren fritas från allt ansvar för persedlar m.m. som medföljt hunden.

Inackorderingsinnehavaren fritas från allt ansvar för sjukdom samt brand-, olycksfall- och andra skador som hunden kan ådra sig under inackorderingstiden och som ej ersätts av ansvarighetsförsäkring.

Inskolning

Hundar som börjar på dagis ska vara 6 månader fyllda för att kunna följa med på

promenaderna och helst vara vana vid att promenera i slakt koppel.

Hunden kommer under första månaden att successivt att skolas in i verksamheten under

sitt ordinarie schema och introduceras gradvis med de övriga hundarna. Finns det ett behov av kortare/längre inskolning görs en inskolningsplan upp tillsammans med kunden.

Betalning

All betalning sker i förskott och skall vara Loftet – FixALot tillhanda den 27:e månaden innan aktuell månad påbörjas. Vid ev fakturering av tillkommande kostnader, gäller betalning inom 30 dagar. Behöver påminnelse skickas, utgår en påminnelseavgift.

Ränta räknas från dagen efter förfallodagen. Riksbankens referensränta på förfallodagen gäller. Se även konsumentverkets information om dröjsmålsränta.

Kostnader för heltidsplats är från och med 2022-03-01 4000 kr.

Juli månad

Juli månad faktureras 1/2 månadsavgift då dagis håller helt stängt under 4 sammanhängande veckor.

Schema

Om fasta tider saknas i detta avtal, skall ett schema lämnas in, som avser minst en månad. Schemat skall lämnas in senast 15 dagar före det börjar gälla.

Storhelger

Ingår storhelger i hundens dagisvistelse tillkommer alltid 250 kr per dag.

Följande dagar räknas som storhelgsdagar: Nyårsafton, Nyårsdagen, Långfredag, Påskafton, Påskdagen , Annandag påsk, Midsommarafton, Midsommardagen, Julafton, Juldagen samt Annandag jul.

Foder

För att undvika magproblem mm pga foderbyte, skall eget foder lämnas till Loftet – FixALot. Lämna information gällande mängden och eventuellt tid.

Löptikar

Löptikar är välkomna, men när löpperioden börjar skall detta omedelbart meddelas.

Önskemål från Loftet – FixALot är att tiken hålls hemma under dom mest akuta dagarna, det vill säga under höglöpet, för att bespara hanhundarna ”stressen´´.

Tillbehör

Halsband och koppel (hela) skall medfölja hunden. Under första tiden kan även bädd, pläd eller liknande medfölja. Leksaker kan medfölja hunden. Loftet – FixALot tar inget ansvar för filtar, plädar eller leksaker. Loftet – FixALot avgör även om leksaken kan användas eller ej. Detta för att undvika hundbråk.

Lös hund och lek med andra hundar

Pga skade- och olycksrisk, kommer inackorderad hund endast att vara lös där inhägnad finns att tillgå. Skador på den egna hunden, pga olycka genom lek med andra hundar, betalas av kund. Om inackorderad hund inte får umgås med  andra hundar skall detta särskilt noteras i avtalet.

Veterinärvård

Kunden överlämnar ansvaret till Loftet – FixALot att avgöra när veterinär behöver kontaktas i händelse av sjukdom och/eller skada. I förekommande fall där Loftet – FixALot ej är vållande, eller har uppträtt försumligt, står kunden för hundens veterinärvård, resekostnad samt ev tillkommande personalkostnader för Loftet – FixALot.

Se även bilaga 1, om skadeståndsskyldighet och försäkringsskydd.

Kunden överlämnar ansvaret till Loftet – FixALot att avgöra, i samråd med veterinär, om hunden måste avlivas i händelse av sjukdom och /eller skada. Loftet – FixALot kommer i första hand försöka kontakta hundägare/kontaktperson/er i kontraktet för att överlämna ansvaret till dom. I förekommande fall där Loftet – FixALot ej är vållande, eller har uppträtt försumligt, står kunden för hundens veterinärvård, resekostnad samt ev tillkommande personalkostnader för Loftet – FixALot.

Transport i bil

Ägare/kund ger Loftet – FixALot tillåtelse att transportera hunden i dennes bil om inget noterats i avtalet

Smittsamma sjukdomar

Kennelhosta
Hundar som lämnas till Loftet – FixALot, ska vara vaccinerade mot kennelhosta. Det är dock ingen garanti för att hunden klarar sig från smitta.

Noskvalster
Kan smitta från andra hundar, eller från miljö utomhus och inomhus.

Skabb
Smittar vid kontakt med andra hundar, eller utomhusmiljö.

Dvärgbandmask
Inget krav på avmaskning, men för att undvika all smittspridning av inälvsparasiter, rekommenderas att hunden avmaskas enl schema i samråd med veterinär

Loftet – FixALot blir inte ersättningsskyldig om din hund drabbas av någon av ovanstående sjukdomar. Hundägaren kan dock bli skadeståndsskyldig om det kan påvisas att hunden haft smittan redan vid ankomsten till Loftet – FixALot, och kunden underlåtit att informera om sjukdomen. Verksamheten kan behöva stängas och/eller saneras för att åter bli smittfri och följden blir ett inkomstbortfall och extra kostnader, som kan debiteras kunden.

Dagishund i behov av pensionatsplats

Bokning och betalning, inkl bokningsavgift, gäller enligt pensionatsavtalet. Pensionsavtalet skall fyllas i för varje period. Om pensionatsperiod infaller i direkt anslutning till gällande dagisschema: Pensionatsperioden påbörjas då samtidigt som hämtning skulle skett enligt gällande dagisschema och/eller avslutas det datum och klockslag som hunden skulle lämnats igen enligt gällande dagisschema.

Outnyttjad plats

Om dagisplats inte utnyttjas pga semester, sjukdom eller andra orsaker, sker ingen återbetalning av månadskostnaden.

Prisförändring

Loftet – FixALot skall skriftligen meddela minst 2 månader i förväg, om månadskostnaden blir förändrad. Likaså skall kund utan dröjsmål meddela om hundens dagistid ändras.

Utbildning

Dagiset har rätt att hålla stängt under 10 dagar per kalenderår för vidareutbildning. Kunden skall meddelas senast 30 dagar i förväg.

Semesterstängt

Loftet – FixALot håller semester stängt under juli/augusti månad. Vilka specifika veckor som gäller kommer att meddelas minst 2 månader innan stängning.

Alla helgdagar/aftnar håller dagis stängt och dagar före helgdag/afton stänger dagis 15:00.

Uppsägning

Uppsägning av dagisplats skall ske 1 månad i förväg, innevarande månad ingår ej i uppsägningstiden. Gäller för båda parter. Uppsägningen skall ske skriftligt eller via mail.

Bilder och media

Du som kund/ägare godkänner att vi tar kort på din hund och att bilderna hamnar på Loftet – FixALot hemsida, Facebook eller i annan form av media som tillhör företaget.